Turnclub Jong Moorsele Gymfed We Are Gym Gymfed We Are Gym   Gymfed We Are Gym   Ethias verzekeringen

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligersovereenkomst

Vrijwilligersovereenkomst
 
Tussen

De sportclub

Naam:  Turnclub Jong Moorsele
Adres:  Groeningestraat 2 - 8560 Wevelgem
Telefoon: 0472/77 66 91
E-mail: ine_claus@hotmail.com
Juridisch statuut: VZW

hierna genoemd de “sportclub” en:

De vrijwilliger

Naam:    …………………………………………
Adres:    …………………………………………
Telefoon:    ………………………………………
E-mail:    …………………………………………

hierna genoemd “de vrijwilliger”

wordt het volgende overeengekomen

Artikel 1
De sportclub is akkoord dat de vrijwilliger volgende activiteiten op zich zal nemen in het kader van vrijwilligerswerk: Medewerken aan het welslagen van een sportpromotionele activiteit (o.a het turnfeest, brevetttendag, bezoek Sint aan club, club kampioenschap, vriendjes dag, mama- en papa dag,enz)
Deze activiteiten zullen belangeloos en zonder enige verplichting uitgevoerd worden in samenspraak met de sportclub.

Artikel 2
De uitvoering van de activiteiten kan geen aanleiding geven tot enige bezoldiging. In de loop van de uitvoering van deze overeenkomst kan het vrijwilligerswerk op geen enkel ogenblik stilzwijgend omgevormd worden tot arbeid in het kader van een arbeidsovereenkomst. De sportclub heeft bijgevolg ook geen enkele verplichting in verband met sociale zekerheids- of fiscale regelgeving.

Artikel 3
Het vrijwilligerswerk vangt aan op 01/09/2020. De overeenkomst kan steeds eindigen in onderling akkoord tussen de sportclub en de vrijwilliger of door schriftelijke mededeling van de sportclub of de vrijwilliger.

Artikel 4
De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt aan derden tijdens de vrijwilligersactiviteit in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout.

Artikel 5
De sportclub sluit volgende verzekeringen af:
een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid) die de schade dekt die door de vrijwilliger zou veroorzaakt worden tijdens het uitoefenen van de vrijwilligersactiviteit.
lichamelijke ongevallen: behandelingskosten, tijdelijke ongeschiktheid, blijvende invaliditeit, overlijden en begrafeniskosten.

Maatschappij waarbij polis werd afgesloten: Ethias
Polisnummer: 45 262 250
Polis persoonlijke ongevallen en BA Algemene voorwaarden // Polisnummer: 45 262 250/00/AV2154 -551 -03/09
Polis persoonlijke ongevallen en Speciale voorwaarden // Polisnummer: Polis 45 262 250
Bijvoegsel 1 uitbreiding polis // Polisnummer: Polis 45 262 301
Polis persoonlijke ongevallen en BA niet leden – sportpromotioneel

Artikel 6
De sportclub: betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk / betaalt mits overhandiging van de juiste bewijsstukken (aankoopfactuur,…) de reële kosten die gemaakt zijn in het kader van het vrijwilligerswerk.

Artikel 7
Indien de vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag hij/zij deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet hem/haar hiertoe zou dwingen of indien hij/zij een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.

Artikel 8
De vrijwilliger waarschuwt de sportclub als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken momenten.

Artikel 9
De sportclub verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige documentatie en uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.

Artikel 10
De vrijwilliger verbindt zich er toe volgende instanties (de opsomming is niet limitatief) op de hoogte te brengen en zo nodig vooraf toestemming te verkrijgen voor het verrichten van vrijwilligerswerk:
- de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen 
- het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid
- het OCMW in geval de vrijwilliger een leefloon of andere tussenkomst krijgt.

Artikel 11
De vrijwilliger verklaart op eer dat hij/zij in de loop van het kalenderjaar nooit een forfaitaire onkostenvergoeding zal ontvangen voor vrijwilligerswerk bij bovenvermelde club en/of bij één of meer andere organisaties die in totaal (voor de verschillende verenigingen samen) hoger is dan 34,71 euro (*) per dag en ook dat de totale forfaitaire onkostenvergoeding die hij/zij op jaarbasis zal ontvangen nooit hoger zal zijn dan 2549,90 euro (*) voor de verschillende verenigingen samen.

Opgemaakt in 2 exemplaren, waarbij zowel de sportclub als de vrijwilliger een ondertekend exemplaar

ontvangen, te …………………………………………………………  op ………/………/20………


De vrijwilliger,                                           De sportclub,
Voor akkoord                                            Voor akkoord
(eigenhandig geschreven)                        (eigenhandig geschreven)
   
Handtekening                                          Handtekening
     

 

(*) Dit zijn de bedragen op 1/01/2022. Deze kunnen jaarlijks worden aangepast.
Zie o.a. http://www.dynamoproject.be/faq/onkostenvergoedingen-voor-vrijwilligers-wat-zijn-de-maximumbedragen